MapReduce Unwinding … Reduce

MapReduce Unwinding … Sort & Shuffle